لوگو رنوس
ما در کنار هم موفق می‌شویم

حلقه‌ای از یک زنجیره

در کنار شما هستیم

شیرین رئوف

مدیر فروش منطقه ایران

محمدرضا رضوی

بنیانگذار و مدیر بازرگانی

علی عزیززادگان

بنیان گذار و مدیر اجرایی

راحله رواف

حسابداری فروش

المیرا صفری

کارشناس فروش منطقه ایران

میثم بابایی

مدیر لجستیک

حضور در نمایشگاه‌ها

فرصتی برای دیدار

رنوس را به لیست تامین کنندگان خود اضافه کنید

به کمک ما برای تصمیم گیری نیاز دارید؟

استفاده از دستگاه های همراه برای پرسنل هتل