ما در کنار هم موفق می‌شویم

حلقه‌ای از یک زنجیره

در کنار شما هستیم

شیرین رئوف

مدیر فروش منطقه ایران

محمدرضا رضوی

بنیانگذار و مدیر بازرگانی

علی عزیززادگان

بنیان گذار و مدیر اجرایی

فیروزه عرب

مدیریت امور نمایندگان

شبنم طباطبایی

مدیر روابط عمومی

صدف کریم زاده

ارتباط با مشتریان

حضور در نمایشگاه‌ها

فرصتی برای دیدار

رنوس را به لیست تامین کنندگان خود اضافه کنید

به کمک ما برای تصمیم گیری نیاز دارید؟

استفاده از دستگاه های همراه برای پرسنل هتل