لوگو رنوس
chemical-free
خانه داری هتل

چک لیست نظافت لابی و فضاهای عمومی هتل

صنعت هتل‌داری، صنعت مهمان‌نوازی «تجربه‌ای» است. به همین دلیل، برای یک هتل ضروری است که حتی قبل از ورود مهمانان، تأثیر مثبت اولیه را بگذارد.