لوگو رنوس

09129533543

02165012015

آشپزخانه هتل
خانه داری هتل

5 نکته برای طراحی آشپزخانه هتل

خدمات اتاق، اندازه کارکنان، ترافیک، عملکرد و فضای ذخیره سازی همه عوامل مهمی هستند که نیاز به توجه دقیق در طراحی یک آشپزخانه هتل موثر